PROHOME形象广告韩一一导演作品

片名:PROHOME形象广告 
导演:韩一一 
出品:太原爱克森影视 
摄影师:张少军 
摄影指导:陈登科 
灯光师:樊鑫洋 
灯光助理:阿文 
视效总监:陈永超
摄影机:terry6k 
镜头组:蔡司cp